Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 
1.    Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klienta zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej rozporządzeniem RODO.
2.    Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
3.    Administratorem danych osobowych jest Ambit Sp. Jawna L.Wysocka Wrocław, ul. Litewska 10/73 , NIP: 8981978725, tel. +48.+48 508 283 281, mail:sklep@herbal24.pl
4.    Dane naszych Klientów są przetwarzane w celu:
a.    wykonania umowy, realizacji zamówienia i dokonania rozliczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO ;
b.    udzielenia – zgodnie z polityką rabatową – rabatu i wysyłania drogą elektroniczną informacji z tym związanych w zakresie udzielonej zgody przez Klienta – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f  i lit. a rozporządzenia RODO;
c.    marketingowych tj. przesyłania materiałów reklamowo w szczególności newslettera, o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie  – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO;
d.    prowadzenia ksiąg podatkowych i rozliczania należności publicznoskarbowych – – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO;
5.    Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 4 lit. a i pkt 4 li. d Polityki prywatności i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie  jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych i wyrażenia zgody skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
6.    Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 4 lit..b Polityki prywatności i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie  jest niezbędnym warunkiem udzielenia rabatów zgodnie z Polityką rabatowa. Brak podania danych osobowych i wyrażenia zgody skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z rabatów na zasadach określonych w Polityce rabatowej..
7.    Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 4 lit..c Polityki prywatności i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie  jest niezbędnym warunkiem otrzymywania  materiałów reklamowo w szczególności newslettera. Brak podania danych osobowych i wyrażenia zgody skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania dokumentów i informacji marketingowych.
8.    Klient, który udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 4 lit b. lub (i) w pkt 4 lit. c Polityki prywatności ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.    Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami Niezbędne dane osobowe mogą być przekazywane jedynie firmą kurierskim i  jedynie celem realizacji (doręczenia) zamówienia oraz podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą W związku z obowiązkiem podatkowym i dokonywaniem związanego z tym rozliczeń dane osobowe związane z przeprowadzonym Zleceniem (faktury) mogą być przekazywane zewnętrznemu podmiotowi prowadzącemu księgowość, na podstawie odrębnej umowy.
10.    Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
a.    w zakresie pkt 4 lit a Polityki Prywatności dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
b.    w zakresie pkt 4 lit. b Polityki Prywatności dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy zgodnie z polityką rabatowa lub cofnięcia zgody Klienta na przetwarzanie danych w tym zakresie;
c.    w zakresie pkt 4 lit. c Polityki Prywatności dane są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;
d.    w zakresie pkt 4 lit. d Polityki Prywatności dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
11.    Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, sprostowania lub też żądania usunięcia oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.
12.    Klient, który udostępnił dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych przepisami prawa.
13.     Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
•    sesji Użytkownika,
•    ostatnio oglądanych produktów,
•    oddania głosu w ankiecie.
14.    Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie email newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie.
15.    PRAWA OSOBY, której dane dotyczą ma prawo:
a)     Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
b)    Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c)    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
d)    Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e)    Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
f)    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem +48.+48 508 283 281 .